Anunturi posturi scoase la concurs

Anunt concurs microbuz - Cick aici

 ANUNT ANGAJARE IMPOZITE

 

Concurs Asistent Medical Comunitar. - http://primaria-radovanu.ro/images/anunt/anunt-asistenti-de-publicat-pe-e-guvernare.doc

CONCURS MUNCITORI.

 ANUNT AMGAJARE POLITISTI LOCALI 2016

CONCURS ANGAJARE POLITISTI LOCALI

PRIMARIA COMUNEI RADOVANU, JUDETUL CALARASI


organizeaza concurs de ocupare a postului de bibliotecar I (M). - personal contractual pe
perioada nedeterminatar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Radovanu,
compartimentul CULTURA
CONDITII DE PARTICIPARE:
1. Conditii senerale:
Poate participa la concurs persoana care:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
,j*. o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatapebaza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
flindeplineste conditiile de studii si, dupa caz, devechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu ru,, irr legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de clruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care at face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
2. Conditii specifice:
a) studii medii - liceu, absolvit cu diploma de bacalaureat;
b) vechime in munca - minim 1 an;
c) cunostinte operare PC;
d) cunoasterea unei limbi straine(cu atestat).

Conditiile generale si conditiile specifice trebuie sa fie indeplinite cumulativ de catre candidati pentru ca acestia sa fie declarati admisi in urma selectiei dosarelor in vederea participarii la probele concursului

Concursul se va organiza la sediul institutiei din Radovanu, nr.158, jud. Calarasi, cod postal 917205, in perioada 05.05.2014 – 07.05.2014, respectiv: in data de 05.05.2014, la ora 10.00 – proba scrisa si  in data de 07.05.2014, ora 14.00 – interviul.

Depunerea dosarelor de inscriere se va face  în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntului, respectiv,. pana la data de  02 .04.2014, ora 16.00, la sediul Primariei Comunei Radovanu si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata primarului;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza(in cazul depunerii declaratiei, candidatul declarat admis in urma selectiei dosarelor are obligatia de a depune cazierul judiciar pana in preziua probei scrise);
 f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 g)curriculum vitae;
h)alte documente considerate relevante pentru desfasurarea concursului.

Bibliografia stabilita si aprobata de primarul comunei Radovanu se va afisa la sediul primariei. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Radovanu, la telefon 0242517466 sau e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

Aprob,

Primar,

Ing Dobrescu Vasilica

 

 


Anuntul poate descarcat de aici

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA RADOVANU,JUDETUL CALARA$I ]
Cod Fiscal: 3796845, Cod poptal gl72L5,Tel/faxz0242t1l72l5 sau 0242/51721l, e-mail;primtrria-radovanu@yahoo
Nr.835./.07.0 3.2014 ' '


Primaria Comunei Radovanu, Judetul Calarasi, organizeazd concurs de recrutare pentu
ocuparea pe perioadd nedeterminatd a funcliilor publice de execulie vacante dup[ cum urmeazd:
l.consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar contabil,.
2.consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului financiar contabil, -
3. consilier clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului REGISTRUL
AGRICOL
4.referent clasa III, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului ASISTENTA
SOCIALA,
Candida{ii trebuie sd indeplineascd condiliile generale prevdzute de art. 54 din [.egea nr. 188/1999
privind Statutul funclionarilor publici (r2), cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Condiliile specifice necesare in vederea participdrii la concurs gi a ocupdrii funcfiei publice sunt:
l.consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar contabil:
* studii universitare de licenl6 absolvite cu diplomd, respectiv studii
superioare de lungd duratS, absolvite cu diplomd de licenla in domeniul
gtiinlelor economice,
* vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcfiei publice:
minimum 1 an.
2.consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului financiar contabil: :
-studii universitare de licenfd absolvite cu diplom6, respectiv studii superioare de lung[ durat6.
absolvite cu diplomd de licenfd in domeniul gtiinlelor economice,
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercit6rii funcliei publice: minimum 5 ani
3.consilier clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului REGISTRUL
AGRICOL:
- studii universitare, absolvite cu diplom6 de licenfd sau echivalentd in domeniul
agriculturd/mdsurdtori terestre gi cadastru sau in domeniul qtiin{elor juridice sau administrative.
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcliei publice: minimum 1an
4.referent clasa III, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului ASISTENTA
SOCIALA:
-studii medii liceale, absolvite cu diplomd de bacalaureat,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcfiei publice: minimum 6 luni
Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:
o 08 APRILIE 2014, ora 10:00: proba scris6; o l0APRILIE2014, ora l0:00: proba interviu.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sd con{ind, in mod obligatoriu, documentele prevdzute de art.
49, alin. (1) din Hotdrdrea Cuvernului nr. 611/2008 qi se vor depune in termen de 20 zile de [a
publicarea anunlului, respectiv de la data de 08.03.2014 gi pdnd la data de 27.$.2A14 inclusiv, la sediul
Primariei Comunei Radovanu, judetul Calarasi.

 

o         Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

    1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.

   2) Copia actului de identitate.

   3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

   4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.

   5) Cazierul judiciar.

   6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

   7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   8) Curriculum vitae.

   9) Copia certificatului de naştere.

10)  Copia livretului militar, dacă este cazul.

·        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

·        Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

·        Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Bibliografie comuna:

1.Constituţia Romaniei

2.Legea nr. 215/2001 – privind  administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată

3.Legea nr. 188/1999 – privind  statutul funcţionarilor publici, republicată şi modificată;

4. Legea nr. 7/2004 – privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată 

.

BIBLIOGRAFIE

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-COMTABIL

 

1. Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul 1792/2002  al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor

3. Legea nr. 82/1991 – legea  contabilităţii, cu modificările si completările ulterioare;

4.Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, în Monitorul Oficial nr. 799 din 12.11.2003, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia

6.LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Titlurile I, III, VI şi X) cu modificarile si completarile ulterioare

7.Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

8. Legea nr. 393/2004 – privind  Statutul aleşilor locali, cap. V

                                                                                                                              

 

.BIBLIOGRAFIE

 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

 

1.Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998

 

2. LEGE nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

3. ORDIN   Nr. 95 din 21 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

4 HOTĂRÂRE nr. 661 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind procedura de eliberare a certificatului de producător

5. HOTĂRÂRE nr. 1.632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

 

.BIBLIOGRAFIE

 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

1.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantatt, actualizată;

2. H.G. nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia de susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011 H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor L. nr.416/2001;

3. Legea nr. 292/2011, legea asistentei sociale

4.O.G. nr. 27 / 2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

5.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată.

  6. H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- actualizată.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei RADOVANU, din Județul CALAARSI, telefon 0242/517215 SAU 0242/517466

                                PRIMAR,                                          SECRETAR DELEGAT,

                    Ing. Dobrescu Vasilica                                         Bogatu Ionela


 

A   N   U   N   T  

 Primaria Comunei Radovanu, Judetul Calarasi, organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

1.consilier clasa I, grad profesional debutant  din cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE,.

    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  1.consilier  clasa I, grad profesional debutant  din cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul ştiinţelor juridice sau administrative

    Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 IUNIE  2014, ora 10:00: proba scrisă;
  • 27 IUNIE 2014, ora 10:00: proba interviu.

 

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, respectiv de la data de 26.05.2014 şi până la data de 15.06.2014 inclusiv, la sediul Primariei Comunei Radovanu, judetul Calarasi.

 

o         Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

    1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.

   2) Copia actului de identitate.

   3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

   4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.

   5) Cazierul judiciar.

   6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

   7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   8) Curriculum vitae.

   9) Copia certificatului de naştere.

10)  Copia livretului militar, dacă este cazul.

·        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

·        Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

·        Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                                                                                                                  

.Bibliografie functie publica de executie Compartimentul Achizitii Publice

 

  • Legea nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea   nr. 7/2004 republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici;
  • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
  • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  • Regulamentul 2195/2002 privind vocabularul comun al achizitiilor publice

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei RADOVANU, din Județul CALARASI, telefon 0242/517215 SAU 0242/517466

                                PRIMAR,                                          SECRETAR DELEGAT,

                    Ing. Dobrescu Vasilica                                         Bogatu Ionela 


 

Sunday the 21st. 2013 - expert-net.ro.