PRIMARIA COMUNEI RADOVANU, JUDETUL CALARASI


organweaza concurs de ocupare a postului de bibliotecar I (M). - personal contractual pe
perioada nedeterminatarin cadrul aparatului de specialitate aI primarului comunei Radovanu,
comPartimentul CULTURA
CONDITII DE PARTICIPARE:
1. Conditii senerale:
Poate participa la concurs persoana care:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
,j*. o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatapebaza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
flindeplineste conditiile de studii si, dupa caz, devechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu ru,, irr legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de clruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care at face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
2. Conditii specifice:
a) studii medii - liceu, absolvit cu diploma de bacalaureat;
b) vechime in munca - minim 1 an;
c) cunostinte oPerare PC;
d) cunoasterea unei limbi straine(cu atestat).

   Conditiile generale si conditiile specifice trebuie sa fie indeplinite cumulativ de catre candidati pentru ca acestia sa fie declarati admisi in urma selectiei dosarelor in vederea participarii la probele concursului

    Concursul se va organiza la sediul institutiei din Radovanu, nr.158, jud. Calarasi, cod postal 917205, in perioada 05.05.2014 – 07.05.2014, respectiv: in data de 05.05.2014, la ora 10.00 – proba scrisa si  in data de 07.05.2014, ora 14.00 – interviul.

 Depunerea dosarelor de inscriere se va face  în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntului, respectiv,. pana la data de  02 .04.2014, ora 16.00, la sediul Primariei Comunei Radovanu si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

       a)cerere de inscriere la concurs adresata primarului;
       b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
       c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
        d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
        e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza(in cazul depunerii declaratiei, candidatul declarat admis in urma selectiei dosarelor are obligatia de a depune cazierul judiciar pana in preziua probei scrise);
        f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
         g)curriculum vitae;
         h)alte documente considerate relevante pentru desfasurarea concursului.

Bibliografia stabilita si aprobata de primarul comunei Radovanu se va afisa la sediul primariei. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Radovanu, la telefon 0242517466 sau e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

Aprob,

Primar,

Ing Dobrescu Vasilica

 

 

Wednesday the 21st. 2013 - expert-net.ro.