concurs functie publica de executie 

 

 

ROMÂNIA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COMUNA RADOVANU,JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Cod Fiscal: 3796845, Cod poştal 917205, Tel/fax:0242/517215 sau 0242/517211, e-mail:primăria_radovanu@yahoo

 

 

Nr 2374/.26.05.2014

 

A   N   U   N   T  ,

 

 

 Primaria Comunei Radovanu, Judetul Calarasi, organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

1.consilier clasa I, grad profesional debutant  din cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE,.

    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  1.consilier  clasa I, grad profesional debutant  din cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul ştiinţelor juridice sau administrative

    Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 IUNIE  2014, ora 10:00: proba scrisă;
  • 27 IUNIE 2014, ora 10:00: proba interviu.

 

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, respectiv de la data de 26.05.2014 şi până la data de 15.06.2014 inclusiv, la sediul Primariei Comunei Radovanu, judetul Calarasi.

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o         Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

    1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.

   2) Copia actului de identitate.

   3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.

   4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.

   5) Cazierul judiciar.

   6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

   7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   8) Curriculum vitae.

   9) Copia certificatului de naştere.

10)  Copia livretului militar, dacă este cazul.

·        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

·        Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

·        Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                                                                                                                  

.Bibliografie functie publica de executie Compartimentul Achizitii Publice

 

  • Legea nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea   nr. 7/2004 republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici;
  • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
  • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  • Regulamentul 2195/2002 privind vocabularul comun al achizitiilor publice

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei RADOVANU, din Județul CALARASI, telefon 0242/517215 SAU 0242/517466

                                PRIMAR,                                          SECRETAR DELEGAT,

                    Ing. Dobrescu Vasilica                                         Bogatu Ionela

Tuesday the 20th. 2013 - expert-net.ro.